Privacyverklaring

Privacyverklaring Hans Hakhof Arbeidsdeskundig Advies

 

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan Hans Hakhof Arbeidsdeskundig Advies kennis draagt alsmede alle tot een persoon te herleiden gegevens waarover zij de beschikking heeft, te regelen.

Onder juist gebruik wordt verstaan:

 

De wijze van verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar houden respectievelijk stellen van persoonsgegevens conform wettelijke voorschriften, de beroepscode en normen van maatschappelijk fatsoen.

 

Voornoemde gegevens dienen slechts beschikbaar te zijn of te worden gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd. Het verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar houden respectievelijk stellen van persoonsgegevens geschiedt met geen ander doel dan is toegestaan bij verdrag, wettelijk voorschrift, algemeen verbindende bepalingen of na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Dit beginsel is de leidende gedachte in dit reglement.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 

Hans Hakhof Arbeidsdeskundig Advies BV

Aansluitnummer KVK: 63764407

Adres: Dorpsstraat 23, 4152 EM Rhenoy

Telefoonnummer: 06 20072500

Email: info@hakhofarbeidsdeskundigadvies.nl  

 

Hans Hakhof Arbeidsdeskundig Advies verkrijgt persoonsgegevens van uzelf of via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Persoonsgegevens

Hans Hakhof Arbeidsdeskundig Advies verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam, Adres, Woonplaats gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Belastbaarheidsgegevens opgesteld door de bedrijfsarts

 

Doeleinde

Hans Hakhof Arbeidsdeskundig Advies verwerkt deze persoonsgegevens voor het volgende doeleinde:

 • Een goede en efficiënte dienstverlening (advies, rapportage, re-integratie en contact).

 

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Hans Hakhof Arbeidsdeskundig Advies hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van de dienstverlening;
 • Om het belang van werknemer en werkgever te kunnen behartigen in het bepalen van de re-integratiemogelijkheden van werknemer;
 • Om het belang van de verzekeringnemer en de verzekeringsmaatschappij te kunnen behartigen  om de verzekerde optimaal te kunnen begeleiden bij de re-integratie.

 

Verstrekking aan derden

Uitsluitend binnen de geldende wettelijke regels voor het verwerken van persoonsgegevens, kunnen wij uw gegevens verstrekken aan derden. Indien nodig maakt Hans Hakhof Arbeidsdeskundig Advies gebruik van de hulp van gespecialiseerde dienstverleners. Hans Hakhof Arbeidsdeskundig Advies zal u vooraf informeren indien informatie aan derden wordt verstrekt en om welke informatie het gaat. Daarvan kan in ieder geval sprake zijn in de volgende gevallen:

 • Hans Hakhof Arbeidsdeskundig Advies zal uw gegevens verstrekken aan derden die rechtstreeks betrokken zijn bij uw begeleiding of re-integratie (werkgever, arbodienst, verzekeringsmaatschappij). Alleen voor zover dit voor de taakuitoefening noodzakelijk is en wij contractuele afspraken hebben gemaakt over de manier waarop zij de werkzaamheden uitvoeren.
 • Uw werkgever of verzekeraar krijgt enkel informatie die door de wet is toegestaan. Hieruit kan niet worden afgeleid wat de reden is van uw arbeidsongeschiktheid. Er worden geen medische gegevens verstrekt.
 • Wij verstrekken, voor zover dit noodzakelijk is voor de taakuitoefening, uw gegevens aan UWV.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens zullen niet buiten de EER worden verwerkt.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Hans Hakhof Arbeidsdeskundig Advies zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Rapporten worden geanonimiseerd ter beschikking gesteld als sprake is van opvolgende opdrachten waarbij dezelfde personen betrokken zijn. Onze gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard voor zover wettelijke regels dat niet in de weg staan.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Hans Hakhof Arbeidsdeskundig Advies passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 

 

Uw rechten

U heeft het recht om Hans Hakhof Arbeidsdeskundig Advies een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. E.e.a. voor zover de wettelijke regels dit toelaten.

 

Ook kunt u Hans Hakhof Arbeidsdeskundig Advies verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. E.e.a. voor zover de wettelijke regels dit toelaten.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Hans Hakhof Arbeidsdeskundig Advies

t.a.v. H. Hakhof

Dorpsstraat 23

4152 EM Rhenoy

Per e-mail: info@hakhofarbeidsdeskundigadvies.nl

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Hans Hakhof Arbeidsdeskundig Advies, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hans Hakhof Arbeidsdeskundig Advies kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.

 

 

Deze privacyverklaring is opgesteld op 21 mei 2018. 

 

Rhenoy, 21 mei 2018

 

J.H. Hakhof.